Juridische informatie

TELENUDES

Contacteer ons

1. Algemene voorwaarden voor het gebruik van de site en de aangeboden diensten.

Het gebruik van de website https://telenudes.com/ impliceert de volledige aanvaarding van de hieronder beschreven algemene gebruiksvoorwaarden. Deze gebruiksvoorwaarden kunnen te allen tijde worden gewijzigd of aangevuld en de gebruikers van de website https://echangenudes.com worden dan ook verzocht deze regelmatig te raadplegen.

Deze site is normaal gesproken te allen tijde toegankelijk voor gebruikers. TeleNudes kan echter besluiten de site te onderbreken voor technisch onderhoud. TeleNudes zal zich inspannen om gebruikers vooraf te informeren over de data en tijdstippen van de interventie.

De website https://telenudes.com/ wordt regelmatig bijgewerkt door TeleNudes. Evenzo kunnen de wettelijke vermeldingen te allen tijde worden gewijzigd: ze zijn niettemin bindend voor de gebruiker, die wordt verzocht ze zo vaak mogelijk te raadplegen om er kennis van te nemen.

2. Beschrijving van de verleende diensten.

Het doel van de website https://telenudes.com/ is informatie te verstrekken over alle activiteiten van het bedrijf.

TeleNudes spant zich in om de informatie op de website https://telenudes.com/ zo nauwkeurig mogelijk aan te bieden. Zij kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor omissies, onnauwkeurigheden en tekortkomingen in de actualisering, ongeacht of deze aan haar of aan derde partners die haar deze informatie verstrekken te wijten zijn.

Alle informatie op de website https://telenudes.com/ wordt louter ter informatie gegeven en kan worden gewijzigd. Bovendien is de informatie op de website https://telenudes.com/ niet volledig. Zij wordt gegeven onder voorbehoud van wijzigingen die zijn aangebracht sinds de publicatie ervan.

3. Contractuele beperkingen inzake technische gegevens.

De site maakt gebruik van JavaScript-technologie.

De website kan niet aansprakelijk worden gesteld voor materiële schade die verband houdt met het gebruik van de site. Bovendien verbindt de gebruiker van de site zich ertoe de site te bezoeken met recente, virusvrije apparatuur en met een up-to-date browser.

4. Beperking van de aansprakelijkheid.

TeleNudes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe en indirecte schade die aan de apparatuur van de gebruiker wordt toegebracht bij toegang tot de website https://telenudes.com/, en die voortvloeit uit het gebruik van apparatuur die niet voldoet aan de in punt 4 vermelde specificaties, of uit het optreden van een bug of een incompatibiliteit.

TeleNudes kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige indirecte schade (zoals marktverlies of verlies van kansen) die voortvloeit uit het gebruik van de website https://telenudes.com/.

Interactieve zones (mogelijkheid om vragen te stellen in de contactzone) zijn beschikbaar voor gebruikers. TeleNudes behoudt zich het recht voor om, zonder voorafgaande kennisgeving, elke inhoud die op dit gebied wordt geplaatst en die in strijd is met de in Frankrijk geldende wetgeving, met name de bepalingen inzake gegevensbescherming, te verwijderen. TeleNudes behoudt zich tevens het recht voor de gebruiker civiel- en/of strafrechtelijk aansprakelijk te stellen, met name in geval van racistische, beledigende, lasterlijke of pornografische berichten, ongeacht het gebruikte medium (tekst, foto's, enz.).

Voor vragen kunt u contact met ons opnemen.